8.6.11

OS TRIBUNAIS DE SÁNCHEZ IZQUIERDO NON CUMPREN O REQUISITO DA PROFESIONALIDADE

A CIG manifesta a súa sorpresa e indignación pola composición dos tribunais do Proceso Extraordinario de Consolidación de Emprego para a provisión de vacantes por persoal fixo na CRTVG e nas súas sociedades, que non se axeita ao principio de profesionalidade establecido no artigo 61.1 do Estatuto Básico do Empregado Público.

Este principio significa que os membros dos órganos de selección deben posuír os coñecementos necesarios nas materias sobre as que versa o proceso de selección, que non son outros que os propios da especialización na comunicación audiovisual. Ningún dos membros titulares dos tribunais designados a dedo por Sánchez Izquierdo reúnen este requisito, a teor do perfil profesional dos mesmos.

A CIG lembra que a Dirección da empresa excluíu á representación sindical do proceso de designación dos órganos de selección (incumprindo o acordo de 9 de novembro de 2007) botando man dun informe da Dirección Xeral da Función Pública que interpreta que a redacción do apartado 3 do artigo 60 do EBEP exclúe as organizacións sindicais. Agora resulta que é o Director Xeral quen incumpre de forma flagrante o espírito e a letra do EBEP.

Esta decisión súmase a outras que a Dirección adoptou unilateralmente con anterioridade e que remata por minar a credibilidade do proceso de selección, xa que non garante os principios de transparencia, obxectividade, imparcialidade e independencia.