7.10.11

MANIFESTO EN DEFENSA DA CRTVG


25.9.11

8.6.11

OS TRIBUNAIS DE SÁNCHEZ IZQUIERDO NON CUMPREN O REQUISITO DA PROFESIONALIDADE

A CIG manifesta a súa sorpresa e indignación pola composición dos tribunais do Proceso Extraordinario de Consolidación de Emprego para a provisión de vacantes por persoal fixo na CRTVG e nas súas sociedades, que non se axeita ao principio de profesionalidade establecido no artigo 61.1 do Estatuto Básico do Empregado Público.

Este principio significa que os membros dos órganos de selección deben posuír os coñecementos necesarios nas materias sobre as que versa o proceso de selección, que non son outros que os propios da especialización na comunicación audiovisual. Ningún dos membros titulares dos tribunais designados a dedo por Sánchez Izquierdo reúnen este requisito, a teor do perfil profesional dos mesmos.

A CIG lembra que a Dirección da empresa excluíu á representación sindical do proceso de designación dos órganos de selección (incumprindo o acordo de 9 de novembro de 2007) botando man dun informe da Dirección Xeral da Función Pública que interpreta que a redacción do apartado 3 do artigo 60 do EBEP exclúe as organizacións sindicais. Agora resulta que é o Director Xeral quen incumpre de forma flagrante o espírito e a letra do EBEP.

Esta decisión súmase a outras que a Dirección adoptou unilateralmente con anterioridade e que remata por minar a credibilidade do proceso de selección, xa que non garante os principios de transparencia, obxectividade, imparcialidade e independencia.

18.5.11

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

Publicada resolución do 5 de maio de 2011, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo e se procede á súa convocatoria.

11.5.11

RECLAMACIÓN 5%


A CIG pon a disposición dos traballadores e traballadoras da CRTVG, TVG, e RTG un modelo de escrito de reclamación extraxudicial do 5%.

Este escrito, que se deberá presentar na Dirección de Recursos Humanos durante o mes de xuño, interrompe os prazos de prescrición e preserva o dereito a reclamar na vía xudicial as cantidades deixadas de percibir entre o mes de xuño de 2010 e maio de 2011.

Presentado o escrito ante a empresa, cómpre esperar ao que aconteza co caso da Sociedade de Desenvolvemento Comarcal de Galicia (SODECO) no Tribunal Supremo. De ser favorábel esa sentenza aos/ás traballadores/as de SODECO, é cando se tería que tramitar a demanda na vía xudicial.

10.5.11

PROGRAMA ELECTORAL 2011


25.2.11

Redución salarial do 5%

21.1.11

ASEMBLEA

LUNS 24 DE XANERIO ÁS 15:00 HORAS
ENTRADA DA RADIO GALEGA

Asunto: XORNADA DE FOLGA XERAL DO 27 DE XANEIRO

CONVOCA: CIG

ASISTIRÁ O SECRETARIO NACIONAL DA CIG, SUSO SEIXO

6.1.11

INCREMENTO SALARIAL NO 2011

A taxa de variación interanual do IPC do mes de decembro situouse no 2,9 %. A cláusula de revisión salarial establecida no artigo 58.7 do convenio colectivo prevé a compensación da diferenza entre o devandito índice e o incremento retributivo estipulado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2010. En aplicación desta cláusula, a partir do 1 de xaneiro de 2011 o persoal laboral da CRTVG e as súas sociedades vería incrementado as súas retribucións no 2%. Se a Empresa se nega a aplicar este incremento aducindo a conxelación salarial establecida na Lei de orzamentos para o ano 2011(o que é moi probable), entón a representación sindical, unha vez máis, tería que interponer demanda de conflito colectivo diante do Tribunal Superios de Xustiza de Galicia para poder ver recoñecido ese dereito .