3.12.08

XUBILACIÓN E REPARTICIÓN DO TRABALLO

O ciclo de crecemento económico que agora pechamos demostrou non ser quen de absorber o desemprego acumulado e a incorporación de traballadores/as novos/as.

Por iso, no marco das políticas orientadas a conseguir o pleno emprego que recolle o artigo 40 da Constitución, os sindicatos apostamos na recente negociación colectiva por medidas efectivas de repartición do traballo. Entre elas o fomento da xubilación anticipada a tempo parcial ou total e o retiro -con carácter xeral- aos 65 anos.

Desde que negociamos a xubilación parcial acolléronse a ela nove persoas (incluídas dúas solicitudes que se farán efectivas en xaneiro). Isto permite concertar outros tantos contratos de relevo a xornada completa con traballadores/as en paro, o que mellora de forma considerábel a calidade do emprego na CRTVG e as súas sociedades.

Por outro lado, ao abeiro da disposición adicional décima do Estatuto dos Traballadores, negociamos a xubilación aos 65 anos. Será así sempre que o empregado/a teña cotizado o período mínimo que lle permita acceder a unha pensión contributiva. O retiro está vinculado á promoción do emprego de forma que as prazas vacantes terán que cubrirse con persoal fixo polo procedemento previsto no artigo 16.3 do Convenio Colectivo, e nunca amortizarse.

Trátase, xa que logo, de conciliar axeitadamente os dereitos individuais dos/as traballadores/as cos intereses colectivos orientados a conseguir o pleno emprego.

Se estas medidas son necesarias en época de crecemento económico, aínda o son máis en períodos de recesión como o que se aveciña. A medra do paro e as dificultades económicas para un sector importante do nosa sociedade requiren destas formas de repartición do traballo.